Obchodné podmienky

Cieľom je Vaša absolútna spokojnosť so službami od začiatku do konca. Objednávky zadané cez webstránku sú vybavované s najvyššou prioritou.
Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predávajúceho i kupujúceho.

 Všeobecné ustanovenia

• Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianského zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
• Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu.
• Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Platobné a dodacie podmienky

Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, alebo ceny diela, tak i z hľadiska vzdialenosti, preto je dôležité dohodnúť najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania diela.

Predávajúci je povinný:
– dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

Kupujúci je povinný:
– prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
– nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
– potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Platobné podmienky a cena

• Po prijatí objednávky Vám bude najneskôr do 5 pracovných dní zaslaná e-mailom alebo poštou proforma faktúra na celkovú čiastku. Celková cena zahŕňa uvedené dielo, prepravné náklady a poistenie, ak ste si danú možnosť zvolili v objednávke.

V prípade každej nasledujúcej objednávky celková cena bude zahŕňať len uvedené dielo.

• Cenu za tovar môžete uhradiť
a) prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa
číslo účtu IBAN: SK77 0900 0000 0005 0446 6517, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Variabilný symbol uvádzajte kód diela.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.
b) platbou pri prevzatí tovaru

Náklady na dopravu a poistenie sú vyrátané individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, jeho objemu, miesta určenia a spôsobe prepravy.

Dodacie podmienky

Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia diela vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

Medzi možnosti doručenia patrí:
– doručenie poštou
– doručenie kuriérom

Pri zvolení kuriérskej služby preprava po Slovensku trvá do 2 dní. Náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Autorské práva

• Obsah týchto stránok spolu so všetkými obrázkami podlieha platným zákonom o autorských právach. Všetky materiály sú určené len k prezeraniu. Nie je povolené zriaďovať si žiadne kópie, výnimkou sú kópie určené k súkromným účelom. “Súkromným účelom” sa rozumie nekomerčné, domáce použitie jednotlivcom zahrňujúc zriadenie maximálne jednej kópie každého digitálneho obrázku.

Predajom diela, nie sú predané aj autorské práva. Kúpením obrazu sa rozumie kúpenie umeleckého diela len na jeden účel, nie na rozmnožovanie, nie na grafické a ani iné šírenie a použitie.

Záruka

Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní výrobcu informovať o zistených vadách. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 3 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť kópiu faktúry, doklad o zaplatení a dodaní diela, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácia služieb dopravných spoločností

Naše diela prepravujeme prostredníctvom dopravných spoločností. Môže sa stať, že cestou dôjde z nejakého dôvodu k poškodeniu zásielky.

Riaďte sa preto nasledujúcimi pokynmi: Zásielku si vždy prehliadnite pred dopravcom. V prípade poškodenia obalu (roztrhaný, rozmočený) spíšte s dopravcom protokol o poškodení zásielky. Nenechajte sa dopravcom presvedčiť, že zásielka nebola dobre zabalená, exportnému baleniu sa venujeme s veľkou dôslednosťou. V prípade akéhokoľvek problému s dopravnou spoločnosťou nás prosím, čím skôr informujte. V e-maile uveďte “Sťažnosti na dopravu”, popíšte problém, uveďte kontakty na seba a číslo faktúry (zásielky).

Poškodené zásielky nemôžu byť Vašou starosťou a nesmú Vám znepríjemňovať nakupovanie u nás.

Osobné údaje

Aby sa mohla Vašu objednávku riadne spracovať a doručiť, je nutné poznať niektoré Vaše osobné dáta. Údaje, ktoré zadávate do objednávky sú nevyhnutné pre jej spracovanie a vyhotovenie súvisiacich dodacích, platobných a účtovných dokladov. Vaše údaje nebudú použité na iné účely ako vybavenie objednávky, ani poskytnuté žiadnej tretej osobe.

Záverečné ustanovenia

• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
• Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme mailových správ.
• Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
• Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu potvrdením objednávky.
• Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí